ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ / TERMS OF USE

1. ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΩΡΕΑΣ / INSTRUCTIONS FOR GIVING (non tax exempt donation)

A) Cash and Credit Cards

Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν στα ταμεία του ACG, στο Pierce (Διοικητική μονάδα) ή στο Student Success Center στο Deree που βρίσκεται στο κεντρικό κτίριο :
The American College of Greece, Γραβιάς 6, 153 42 Αγία Παρασκευή

Gifts must be made in person at the ACG Cashiers offices located at Pierce (Αdministration Unit) or Deree (Student Success Center) on our main campus at:
The American College of Greece, 6 Gravias Street, 153 42 Aghia Paraskevi

Β) Personal checks and Bank checks

Όλες οι επιταγές θα πρέπει να γραφτούν προς το Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος.
Οι δωρεές μπορούν να πραγματοποιηθούν στα ταμεία του ACG, στο Pierce(Διοικητική μονάδα) ή στο Student Success center στο Deree που βρίσκεται στο main campus :
The American College of Greece, Γραβιάς 6, 153 42 Αγία Παρασκευή

Οι επιταγές θα πρέπει να συνοδεύονται με ένα γράμμα με τις παρακάτω πληροφορίες: Ορισμός επιθυμούμενης δωρεάς (ACG, Pierce, Deree, Alba), Διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, ΑΦΜ, και ΔΟΥ.

All checks should be made out to The American College of Greece. Gifts may be delivered in person to the ACG Cashiers offices at Pierce (Αdministration Unit) or Deree (Student Success Center) or to the Development Office or mailed to the following address:
c/o Development Office The American College of Greece 6 Gravias Street 153 42 Aghia Paraskevi

The check should be accompanied with a letter providing the following information: Desired Designation (ACG, Pierce, Deree, Alba), Home address, phone number, e-mail address, VAT and taxation office.

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος: IBAN GR4501101800000018048000105 Alpha Bank: IBAN GR2601401120112002002020224

Δικαιούχος: Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος

Στην κατάθεσή σας θα πρέπει να συμπεριλάβετε το ονοματεπώνυμό σας μαζί με τον ορισμό της δωρεάς σας (ACG, Pierce, Deree, Alba). Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Development Office για περισσότερες οδηγίες σχετικά με τα απαιτούμενα έγγραφα και την έκδοση της απόδειξή σας στον αριθμό: 210-6009800, εσωτ.: 1308.

Bank deposits/e-banking

National Bank of Greece: IBAN GR4501101800000018048000105
Alpha Bank: IBAN GR2601401120112002002020224

Beneficiary: The American College of Greece

You should include your full name on the bank deposit slip along with the desired designation (ACG, Pierce, Deree, Alba).
Please contact the Development Office for further instructions concerning necessary paperwork and issuance of the corresponding receipt at the following number: 210-6009800, ext. 1308.

Note: Greek citizens who are subject to taxation in Greece should contact the Office of Development for information on procedures for making a gift to The American College of Greece, Deree, Pierce, or Alba.

2. ΑΣΦΑΛΕΙΑ / SECURITY

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται με χρήση κάρτας διεκπεραιώνονται μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση TLS 1.1 με πρωτόκολλο κρυπτογράφησης 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης της πληροφορίας μέχρι αυτή να φτάσει στον ορισμένο αποδέκτη της, ο οποίος θα μπορέσει να την αποκωδικοποιήσει με χρήση του κατάλληλου κλειδιού

All credit card payment transactions are performed through Alpha Bank's
"Alpha e-Commerce" electronic payment platform which uses encryption TLS 1.1 with protocol 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). This encryption is a way of coding the information until it reaches its recipient, who will be able to decode it while using the appropriate password.